Sociaal Cultureel Centrum "de Vink"                    Tijdelijke sluiting De Vink

 

Op 15 oktober jongstleden is door het bestuur besloten om De Vink tijdelijk te sluiten. Het bestuur hoopt daarmee te voldoen aan de wens van de regering om sociale contacten zo veel als mogelijk te beperken. De sluiting is voorlopig tot en met 27 oktober. Daarna zal  bekeken worden of de omstandigheden het toelaten weer gedeeltelijk open te gaan. We houden u op de hoogte.

 

 

 

Regels met betrekking tot het gebruik van lokaliteiten in verband met het coronavirus

 

Basisregels

1. Houdt u zich op de eerste plaats aan de basisregels, zoals die voor iedereen gelden. Dit houdt ook in, dat u thuis blijft bij gezondheidsklachten. Hebt u klachten, dan kan de toegang u worden geweigerd.

 

2. Bij binnenkomst dient u de handen te ontsmetten met het aanwezige ontsmettingsmiddel. Bezoekers dienen zich bij binnenkomst te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek. Verder dient u bij binnenkomst mond en neus bedekt te hebben met een zogenaamd mondkapje. Dit dient u op te houden tot u de plaats van uw activiteit hebt ingenomen, daarna kunt u het verwijderen. U dient dit mondkapje weer te gebruiken na het einde van uw activiteit, zodat u De Vink met mond en neus bedekt verlaat.

 

Gebruik bovenzaal/barzaal

3. Er dient  zoveel mogelijk te worden gewerkt via reserveringen. Als het een groep betreft van drie of meer personen wordt  nagegaan of gasten een gezamenlijke huishouding vormen. Is dit niet het geval dan dient minimaal 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Als er gewacht moet worden dient een onderlinge afstand te worden bewaard van 1,5 meter.

4. Aan de bar mogen maximaal 2 personen binnen een afstand van 1,5 meter naast elkaar zitten. Dit mogen meer personen zijn als ze tot hetzelfde huishouden behoren. De afstand tot de volgende persoon of groep moet 1,5 meter bedragen.

5. Aan tafel mogen maximaal 2 personen binnen een afstand van 1,5 meter aan tafel zitten. Dit mogen meer personen zijn als ze tot hetzelfde huishouden behoren.

6. Bezoekers dienen zoveel mogelijk een vaste plaats in te nemen en alleen wanneer noodzakelijk te wisselen.

 

 

Gebruik grote zaal/sportzaal

7. In beginsel gelden voor het gebruik van de grote zaal/ sportzaal dezelfde afstandsregels als bij gebruik van de barzaal. Afwijking op deze regels betreft muziekkapellen.

Muziekkapellen dienen een onderlinge afstand in de blaasrichting tot anderen te houden van minimaal 2 meter. Zij dienen tevens een handdoek of iets dergelijks bij zich te hebben en te gebruiken voor het opvangen van vocht uit het instrument.

 

Algemeen

8. Te allen tijde dienen de aanwijzingen van de beheerders opgevolgd te worden.

 

9. In afwijkende gevallen beslist het bestuur.

 

Het bestuur van Stichting De Vink

 

 


Unieke samenwerking tussen de Fotoclub Schijndel en de Vink

Afgelopen woensdag zijn officieel de nieuwe expositieborden van Fotoclub Schijndel en werkgroep Kunst in de Vink gepresenteerd. Beide verenigingen waren op zoek naar nieuw expositiemateriaal en wat is er logischer wanneer twee club gebruik maken van dezelfde accommodatie om dat in gezamenlijkheid op te pakken. Hieruit is een constructief project ontstaan wat vijftig prachtig nieuwe borden heeft opgeleverd en waarbij zoveel als mogelijk gebruik is gemaakt van gebruikte materialen.

Met name twee leden van de Fotoclub Ad van den Biggelaar en Peter van Oorschot hebben hier veel uren aan besteed.

Het lag in de bedoeling deze borden als eerste te gebruiken tijdens de expositie Kunst in de Vink, maar die is, zoals u weet vanwege de corona perikelen niet doorgegaan. De tweede gelegenheid zou de fototentoonstelling van 14 en 15 november zijn, maar ook die gaat niet door. Ze zullen nu voor het eerst te zien tijdens de foto-expositie in april 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto Ad van den Biggelaar, Bart Hommerson en Peter van Oorschot.

 


Hart van de Hoevenbraak

SCC De Vink heeft 8 zalen tot zijn beschikking om verenigingen, clubs en stichtingen onderdak te verlenen voor hun activiteiten. Alle zalen, exclusief de sportzaal, die via de gemeente wordt verhuurd, hebben vast internet, wifi en alle presentatiemiddelen, zoals beamer en white board. De grote zaal van de Vink is uitgerust met een ringleiding en daarnaast zijn geluids- en lichtvoorzieningen aanwezig. Voor foto's zie onder het kopje 'Zalen'.


Geschiedenis

In 1965 werd de Stichting Jeugdbelangen opgericht. In eerste instantie hield deze stichting zich voornamelijk bezig met de organisatie van activiteiten voor tieners (denk aan de avonden van Club 65, de zogenaamde Tienerclub), de organisatie van familiecarnavals en het faciliteren van de diverse Alico-verenigingen (korfbal, tafeltennis, rollerclub, wandelen en creatief). Dit alles vond plaats in de voormalige noodkerk van de Paulusparochie.

In verband met de plannen tot uitbreiding en verbouwing kon in 1975 deze uit 1949 daterende noodkerk van de parochie worden aangekocht en werden nieuwe ruimten gerealiseerd. Ook qua organisatie werd een nieuwe weg ingeslagen en werd een nieuwe beheersvorm opgezet. Later kreeg het gebouw ook de naam De Vink , dit in relatie met de naam van Pastoor Christ Vinken, de man, die zo veel voor de parochie betekende.

Het gebruik nam zodanig toe, dat begin jaren negentig van de vorige eeuw besloten werd de naam van de stichting te wijzigen in Stichting De Vink, dit omdat de naam Jeugdbelangen de lading al lange tijd niet meer dekte. Op dit moment maken ruim 80 verenigingen, instellingen en clubs gebruik van dit sociaal-cultureel centrum, van vier keer per week tot twee keer per jaar.

In 2007 werd door het bestuur van onze stichting naar aanleiding van een daartoe door het gemeentebestuur gedaan verzoek besloten medewerking te verlenen aan de plannen in verband met de bouw van het Educatief Basis Centrum De Regenboog. Onderdeel van dit plan was het maken van een verbinding tussen De Vink en het nieuwe EBC, enerzijds omdat De Vink gecompenseerd moest worden vanwege te amoveren ruimte van De Vink (in het kader van een riantere entree van het EBC), anderzijds vanwege het inschakelen van De Vink bij het beheer van de gymzaal en een aantal gemeenschappelijke ruimten. Daartoe is met de gemeente, het schoolbestuur Skopos en de stichting een gebruiksovereenkomst afgesloten. De zelfstandigheid van de stichting was hierbij op geen enkele wijze in het geding.

Voor de stichting betekende het realiseren van de plannen, dat ook een aantal zaken binnen De Vink onder handen zouden worden genomen. Het heeft tot na de zomervakantie 2011 geduurd, voordat met de uitvoering van de plannen voor het EBC De Regenboog een aanvang kon worden gemaakt. Naast de realisering van nieuwe toiletgroepen, bergingen en vervangende vergaderruimte was bij het bestuur van de stichting het idee ontstaan om ook de benedenverdieping wat meer aandacht te geven. Een rol speelde hierbij de gedachte om De Vink een nog duidelijker rol te geven bij eventuele maaltijdverzorging binnen het gebied Hoevenbraak/Hulzebraak. Een kostbare aangelegenheid. Van de Rabobank en het Oranje Fonds werden echter bijdragen ontvangen ter realisering van de plannen.

En najaar 2012 zijn we dan zo ver. De bouwkundige werkzaamheden in De Vink zijn afgerond en de keuken is geplaatst en voorzien van de nodige inventaris.

Door de gemeente is inmiddels een werkgroep Woonservice Zuid geformeerd, waarin de stichting is vertegenwoordigd. De Vink is het centrum voor deze woonservice. Op dit moment is er ook in samenwerking met Welzijn De Meierij een dagopvang/dagbesteding geregeld en worden in de keuken op de benedenverdieping in verband daarmee door vrijwilligers de maaltijden bereid. Van deze maaltijdservice ( tegen alleszins aanvaardbare prijs) wordt ook gebruik gemaakt door oudere alleenstaanden in de wijk, zij schuiven aan, tot tevredenheid van het bestuur van de stichting, die ziet dat haar plannen daadwerkelijk vervolg krijgen.

Uitgangspunt van Stichting De Vink blijft, dat in de accommodatie plaatshebbende activiteiten niet concurrerend mogen zijn met de overige reguliere horeca.